ELCHK United Lutheran Church

 

   地址: 葵涌葵聯村聯悅樓一樓「葵涌地區支援中心」 電話:24073082


 
 
 


聯絡我們
弟兄姊妹如對本堂有任何意見或查詢,歡迎聯絡我們。
地  址 葵涌葵盛圍葵聯村聯悅樓一樓
(葵涌地區支援中心)
電      話2407-3082
堂  主  任香建明牧師
傳道同工劉淑嫻牧師
執事代表陳美娟姊妹
教會幹事黃少萍姊妹
存款號碼渣打銀行307-001-07956
(請於單據後寫名)
電郵信箱united@elchk.org.hk
網     頁united.elchk.org.hk
Facebook www.facebook.com/groups/unitedchurch.hk


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best View with 1024*768   最佳解析度為 1024*768
Copyright 2021
基督教香港信義會合一堂  All Rights reserved