ELCHK United Lutheran Church

 

   地址: 葵涌葵聯村聯悅樓一樓「葵涌地區支援中心」 電話:24073082


 
 
  


 
 

 

 

本堂「聚會預告」及外會消息

各級主日學最新課程

各小組聚會新消息

禱會

行事曆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Best View with 1024*768   最佳解析度為 1024*768
Copyright 2009
基督教香港信義會合一堂  All Rights reserved